Vyderzhki_iz_postanovlenia_Pravitelstva_NO_po_agraranym_stipendiam